ЧЗД

Големи електроуреди – основна информация

Ако възнамерявате да използвате джакузи Intex PureSpa заедно с други по-големи електроуреди, препоръчваме Ви предварително да проверите електрическата инсталация в дома си, за да се уверите, че тя е в добро състояние и че е пригодена за използване на всички уреди едновременно. По-долу са посочени някои допълнителни препоръки.

Електрическа инсталация в дома

Електрическата инсталация в дома Ви се захранва от обществената мрежа чрез главното разпределително табло. Битовата инсталация се грижи за захранването на вашите електроуреди. Захранващият проводник се нарича още „фаза“, а отвеждащият проводник - „нула“. Третият проводник в електрическата инсталация е заземителният проводник. Заземителната връзка се използва, за да се гарантира безопасността при допир на уредите. Някои електрически уреди използват тази връзка, но не всички уреди трябва да бъдат заземени.

Присъединяване към мрежата

Мястото на присъединяване е там, където кабелите влизат в къщата/апартамента Ви. Главният предпазител се монтира непосредствено след контакта за присъединяване. Главният предпазител определя стойността на максималния ток, който можете да използвате.

Групова разпределителна кутия

Вашето свързване се осъществява в разпределителната кутия в главния шкаф на разпределителното табло. Всяка група е включена във верига. Всяка верига е защитена с предпазители, обикновено 16 А. Всяка група е защитена с предпазители или прекъсвачи. Когато дадена група черпи твърде голям ток, защото сте свързали твърде много уреди или поради повредено устройство, веригата се прекъсва.

Електромер (kWh) и прекъсвач на токовата защита

Между главния предпазител и груповото табло обикновено се свързват електромер и токов предпазител. Електромерът отчита потреблението на електроенергия.
Прекъсвачът за ток на утечка сравнява количеството ток, което преминава през фазата, с количеството, което се връща през нулата. Този прекъсвач прекъсва електрическата верига, когато се измери разлика, по-голяма от определена прагова стойност.

Моля, свържете се с квалифициран електротехник, който да провери всички електрически вериги и контакти в дома Ви.

Вътрешна електрическа инсталация

Веригите на контактите трябва да имат допълнителна защита, състояща се от токови предпазители с номинален остатъчен ток до 30 A за контакти, чийто номинален ток не надвишава 20 A. Това са контакти, които се използват от неспециалисти (лица без електротехническа квалификация) и които са предназначени за обща употреба. Уредите с мощност над 2 kW изискват отделна верига с прекъсвач 16 A. Контактите, разположени на открито, трябва да са със защита IP44, т.е. с капак на панти. Не се препоръчва използването на удължители за свързване на уреди с мощност над 2 kW. В случай на съмнение относно качеството на електрическата инсталация се обърнете към квалифициран електротехник.